Privacy policy

Privacyreglement van Heesland-Het frame

Uw persoonsgegevens en privacy binnen onze organisatie.

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Heesland-Het frame
Binnen onze organisatie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook de verkregen persoonsgegevens via deze website vallen hieronder. Dit is noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn en is nodig voor het financieel afhandelen van verkregen diensten.

Heesland-Het frame Website
Op deze website vragen we alleen naar persoonlijke gegevens indien u ons contactformulier invult. Deze gegevens worden met behulp van een versleutelde verbinding naar ons verzonden en komen per e-mail bij ons binnen. U ontvangt geen verdere informatie, berichten of advertenties van ons. We maken geen gebruik van automatische besluitvorming, zoals profilering. We houden bezoekersstatistieken bij met Google Analytics en daarvoor worden cookies geplaatst. Al deze statistieken zijn geanonimiseerd om uw privacy te waarborgen. Er is hiervoor door de webbeheerder een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en het delen van gegevens is uitgeschakeld. Gegevens worden ook niet met andere Google-diensten gedeeld in combinatie met de Analytics-cookies. Als een pagina op deze site een Youtubevideo bevat dan plaatsen deze geen cookies, behalve als je er voor kiest om de video af te spelen. Ook de Google Maps integratie is zo uitgevoerd dat er geen cookies geplaatst worden.

De plichten van Heesland-Het frame
Wij zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen onze organisatie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt:
  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld middels een CRM-systeem:
-voor zorgverlening;
-voor doelmatig beheer en beleid;
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren in onze eerste kennismaking, maar ook via onze website of het informed consent formulier.
  • Alle medewerkers binnen onze organisatie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan ons. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over onze omgang met uw gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.